Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pspbelskduzy.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-07-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Kapciak, e-mail: Sekretariat@szkolabelskduzy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 6640382. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła składa się z dwóch budynków A oraz B. Do każdego z nich jest po pięć wejść. W budynku A wejście główne jest od strony podwórka wjazdowego trzy od strony drogi 728 oraz jedno od strony północnej. W budynku B również wejście główne jest od strony podwórka oraz dwa kolejne. Jedno od strony południowej, kolejne od wschodniej. Główne wejście do szkoły w budynku B pozwalają na swobodny wjazd wózkami.
Bezpośrednio przed wejściami głównymi do budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W każdym z budynków są sekretariaty na pierwszym piętrze szkoły, pomimo to przy wejściach  dyżuruje obsługa szkoły, która może pomóc w załatwieniu sprawy również osobie niepełnosprawnej.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze w budynku B oraz platforma do wjazdu wózków od strony drogi 728 w budynku A przy wejściu do oddziałów przedszkolnych.
W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym.
W obydwu budynkach nie ma windy.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.
W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych jak również nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Na terenie szkoły obowiązują wewnętrzne procedury ewakuacyjne oraz wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w tym zakresie.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.