Grupa III

RAMOWY   ROZKŁAD   DNIA GR. III  (dzieci 4-5 – letnie):

 

I

700 -800

Grupy łączone

• Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

• Swobodna zabawa według zainteresowań lub inspirowana przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne

 

800 -900

• Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.

• Zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie.

• Czynności higieniczno‐ porządkowe, przygotowanie do posiłku.

 

900-930

Śniadanie

II

930-1000

• Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

 

1000-1200

• Swobodne zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo‐ogrodnicze, spacery i wycieczki (poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola). Zabawy ruchowe w Sali przy niewielkim udziale nauczyciela.

 

1200-1210

Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne.

 

1210-1240

Obiad

 

1240-1300

• Różne formy relaksu, z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej.

III

1300-1400

  • Zajęcia dodatkowe: angielski[1], religia[2].

 

1400-1430

• Działania wspomagające rozwój dziecka ‐  indywidualne wspomaganie rozwoju.

• Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania.

• Gry i zabawy ruchowe, integracyjne.

• Dowolne zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, techniczne.

 

1430- 1440

Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne.

 

1440 -1500

Podwieczorek

 

1500 1600

Grupy łączone

• Zabawy wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne w kącikach zainteresowań

  • Pobyt na świeżym powietrzu

 [1] Angielski: poniedziałek 1330-1400 , piątek 1300 - 1330

 

[2] Religia: środa 1330 -1400 , czwartek 1330 -1400